2019 m. vasario 22 d., penktadienis

Sporto mokyklos nuostatai

logotipas_pdfPATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-273

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla.
3..Trumpasis pavadinimas – Kuršėnų sporto mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190087162.
4. Mokyklos įsteigimo data ir veiklos pradžia – 1973 m. rugsėjo 1 d.
5. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
6. Mokyklos savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 111105174, adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
8. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Mokyklos buveinė – Liepų alėja 11, Kuršėnai, 81116 Šiaulių rajonas. Kuršėnų sporto mokyklos vieša informacija ir pranešimai skelbiami Kuršėnų sporto mokyklos interneto tinklapyje www. srsm.lt
10. Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, kodas 3160.
11. Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, kodas 3161.
12. Mokyklos pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinis ugdymas; kitos paskirtys – sportinis ir rekreacinis švietimas, sporto klubų veikla, kita sportinė veikla.
13. Mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymo forma – grupinio ir pavienio mokymosi.
15. Mokykla savo buveinėje ir kitose Šiaulių rajono savivaldybės vietovėse vykdo neformaliojo vaikų švietimo programas: bokso, dziudo, futbolo, graikų-romėnų imtynių, kiokušin karatė, krepšinio, lengvosios atletikos ir žirginio sporto.
16. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzdžio neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
19.1. pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.
20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
20.1. sporto klubų veikla, kodas 93.12;
20.2. kita sportinė veikla, kodas 93.19;
20.3. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
21. Mokyklos veiklos tikslas – skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką per sportą, rengti sportininkus, gebančius deramai atstovauti mokyklai, rajonui šalies, tarptautiniuose renginiuose, tenkinti gyventojų poreikius užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą.
22. Mokyklos veiklos uždaviniai:
22.1. sudaryti sąlygas vaikams, jaunimui ir suaugusiems plėtoti savo gabumus, tenkinti saviraiškos poreikius;
22.2. teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono gyventojams;
22.3. organizuoti ir vykdyti masinius sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto renginius;
22.4. ugdyti savarankiškas ir sveikas asmenybes, puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius;
22.5. ieškoti talentingų sportininkų;
22.6. rengti sportininkus mokyklos, savivaldybės, apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms.
23. Mokyklos funkcijos:
23.1. komplektuoja grupes, atsižvelgiant į vaikų interesus, tėvų pageidavimus ir grupių komplektavimą reglamentuojančius dokumentus;
23.2. dirba pagal mokslo metams sudarytą ugdymo planą;
23.3. organizuoja grupių veiklą pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus sportininkų mokomųjų treniruočių planus, vykdo mokykloje kultivuojamų sporto šakų varžybas;
23.4. vykdo savivaldybės patvirtintas kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų užimtumo organizavimo programas;
23.5. kartu su bendrojo ugdymo mokyklomis, sporto klubais, seniūnijomis organizuoja ir vykdo rajono, šalies ir tarptautines sporto varžybas, kūno kultūros ir sporto renginius.
23.6. organizuoja neįgaliųjų sporto renginius, taip prisideda prie žmonių su negalia integracijos į visuomenę;
23.7. puoselėja dvasines, psichines ir fizines galias, diegia pomėgį ir poreikį sportuoti;
23.8. vykdo žalingų įpročių prevenciją, kuria ir įgyvendinti nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos, kryptingo užimtumo ir kitas programas;
23.9. bendradarbiauja su švietimo, kultūros, sporto ir kitomis institucijomis;
23.10. teikia informaciją vietos bendruomenei apie mokyklos galimybes;
23.11. teikia ugdymo įstaigoms, sporto klubams ir kitoms jaunimo, sporto organizacijoms metodinę bei organizacinę pagalbą kūno kultūros ir sporto klausimais;
23.12. teikia ataskaitas ir pasiūlymus apie mokyklos veiklą.
24. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai išduodami bei jų apskaita vykdoma švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Už pažymėjimų blankų užsakymą, aprūpinimą, saugojimą, atsiskaitymą už panaudotus blankus atsako mokyklos direktorius.
25. Pažymėjimų blankai gaunami iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir saugomi mokyklos seife. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išrašymą organizuoja ir apskaitos knygas tvarko mokyklos direktorius.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

26. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
26.1. parinkti mokymo(si) metodus ir veiklos būdus;
26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);
26.3. bendrauti ir bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
26.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
26.5. stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
26.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
26.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis, jeigu jos neprieštarauja įstatymams.
27. Mokyklos pareigos:
27.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
27.2. užtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų ugdymo programų vykdymą;
27.3. viešai skelbti informaciją apie mokyklos veiklą;
27.4. sudaryti mokymo sutartis bei vykdyti sutartus įsipareigojimus;
27.5. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Mokyklos veikla organizuojama pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą:
29.1. strateginį planą, kuriam yra pritarę mokyklos taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;
29.2. metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba;
29.3. ugdymo planą, suderintą su mokyklos taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.
30. Mokyklos direktorius atlieka tokias funkcijas:
30.1. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
30.2. užtikrina mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
30.3. nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis;
30.4. tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
30.5. priima mokinius Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
30.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis nustato mokyklos darbuotojų ir mokinių teises, pareigas;
30.7. suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
30.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
30.9. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
30.10. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
30.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
30.12. sudaro mokyklos vardu sutartis, reikalingas mokyklos funkcijoms atlikti;
30.13. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
30.14. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
30.15. rūpinasi mokyklos darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, sudaro galimybes mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
30.16. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
30.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
30.18. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
30.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir direktoriaus pavaduotojui ūkio ir administracijos reikalams;
30.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
30.21. kontroliuoja, kad mokykloje ir nuomojamose sporto bazėse nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
31. Mokyklos direktorius atsako už tai, kad mokykloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie mokyklos veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
32. Laikinai direktoriui nesant mokykloje (ligos, komandiruočių, atostogų metu ir kt.) jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kurio pareigybės aprašyme numatytas direktoriaus pavadavimas.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

33. Mokyklos taryba – aukščiausioji savivaldos institucija, atstovaujanti sportininkų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir neformaliojo švietimo mokytojų (toliau – mokytojai) interesams. Į posėdžius gali būti kviečiami socialiniai partneriai, rėmėjai, kitų savivaldos institucijų atstovai.
34. Mokyklos taryba sudaroma laikantis demokratinių rinkimų principų: aiškumo, skaidrumo, rinkimų slaptumo, visuotinumo, konkurencijos, periodiškumo (mokyklos taryba atnaujinama kas dveji metai).
35. Mokyklos taryboje tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Mokyklos tarybą sudaro 3 mokiniai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai. Tėvus (globėjus, rūpintojus) renka tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – sportininkų taryba.
36. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai per pirmąjį posėdį. Mokyklos tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius.
37. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.
38. Mokyklos taryba už veiklą kartą per metus atsiskaito visuotiniame mokyklos bendruomenės susirinkime.
39. Mokyklos tarybos nutarimai teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams ir šiuose nuostatuose nustatytai kompetencijai. Mokyklos direktorius, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
40. Mokyklos tarybos funkcijos:
40.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
40.2. pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam mokyklos veiklos planui, mokyklos nuostatams, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, svarsto mokyklos darbo tvarkos taisykles;
40.3. teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
40.4. kolegialiai svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
40.5. išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
40.6. teikia siūlymus dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
40.7. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
40.8. teikia siūlymų dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
40.9. svarsto ir kitus mokyklos veiklos organizavimo klausimus;
40.10. nustato sportininkų skatinimo ir nuobaudų sistemą;
40.11. inicijuoja šeimos ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą, organizuoti sportininkų pagerbimo renginius.
41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai.
42. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.
43. Mokyklos direktorius kviečia mokytojų tarybos posėdžius, kurie vyksta prieš prasidedant mokslo metams, pasibaigus mokslo metams, per mokslo metus – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Esant būtinybei gali būti kviečiami neeiliniai mokytojų tarybos posėdžiai.
44. Mokytojų tarybos nutarimai yra privalomi visiems jos nariams.
45. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas mokytojų tarybos pirmininko balsas.
46. Į mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami sportininkai, kiti mokyklos bendruomenės atstovai, kitų mokyklų atstovai ir kt.
47. Mokytojų tarybos funkcijos:
47.1. aprobuoti mokyklos veiklos programą, ugdymo planą;
47.2. svarstyti praktinius ugdymo įgyvendinimo mokykloje klausimus, įvertinti sportininkų ugdymo(si) rezultatus ir pasiekimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
47.3. teikti siūlymus dėl sportininkų šalinimo iš mokyklos.
48. Sportininkų taryba – mokykloje nuolat veikianti sportininkų savivaldos institucija.
49. Sportininkai į sportininkų tarybą renkami vadovaujantis demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, aiškiu procedūros apibrėžtumu.
50. Sportininkų tarybą sudaro po 2 atstovus kiekvienai sporto šakai, kurie renkami atviru balsavimu visuotiniame sporto šakos sportininkų susirinkime dvejų metų laikotarpiui.
51. Sportininkų tarybai vadovauja pirmininkas, kurį renka atviru balsavimu tarybos nariai per pirmąjį posėdį.
52. Sportininkų tarybos posėdžiai vyksta kartą per tris mėnesius.
53. Sportininkų tarybos funkcijos:
53.1. atstovauti sportininkų interesams, skatinti demokratiškumo ugdymą mokykloje;
53.2. inicijuoti ir organizuoti mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, labdaros akcijas mokyklos bendruomenės ir visuomenės labui;
53.3. teikti siūlymus dėl mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių pataisų, mokymo(si) organizavimo tvarkos, mokyklos veiklos ir kitais klausimais;
53.4. padėti spręsti aktualius sportininkų drausmės ir elgesio klausimus.
54. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, skirta tėvų (globėjų, rūpintojų) veiklos ryšių su mokytojais ir mokyklos administracija koordinavimui.
55. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą sudaro po vieną sporto šakos sportininkų tėvų (globėjų, rūpintojų) deleguotą atstovą, kurį atviru balsavimu dvejų metų laikotarpiui renka sporto šakos sportininkų tėvai (globėjai, rūpintojai) visuotiniame susirinkime.
56. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas kartu su mokytojais planuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus ir padeda mokytojams spręsti iškilusias ugdymo ir ūkines problemas.
57. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto funkcijos:
57.1. atstovauti tėvų (globėjų, rūpintojų) interesams mokyklos veikloje ir teikti siūlymus kitoms mokyklos savivaldos institucijoms;
57.2. bendradarbiauti su mokyklos administracija, mokytojais, sprendžiant vaikų ugdymo klausimus;
57.3. svarstyti klausimus, susijusius su ugdymo organizavimu, ir teikti siūlymus mokyklos veiklos klausimais.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

58. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Mokyklos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Darbo apmokėjimo tvarką mokyklos darbuotojams nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai.
61. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

62. Mokykla patikėjimo ar kita teise perduotą Šiaulių rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
63. Mokyklos lėšos:
63.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
63.2. mokyklos pajamos už teikiamas paslaugas;
63.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
63.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
64. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
65. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
66. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
67. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Šiaulių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje nuolat pateikiama ir atnaujinama informacija visuomenei apie mokyklos veiklą.
69. Mokyklos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie mokyklos vykdomas programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas mokyklos vykdomas veiklas. Vieši pranešimai skelbiami viename iš vietinių spaudinių.
70. Mokyklos nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria mokyklos taryba, tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
71. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos, Šiaulių rajono savivaldybės vykdomosios institucijos, mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos iniciatyva.
72. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
73. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

PRITARTA
Mokyklos tarybos
2015-10-09 posėdžio
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.2)

Papildoma informacija